By Antithesis Group

Όροι χρήσης

Αποδοχή όρων χρήσης

Η χρήση τον παρόντα ιστοτόπου, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους που θέτει ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου όπως περιγράφονται παρακάτω. Εάν δεν συμφωνείτε με τoυς εν λόγω όρους, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστοτόπο, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους.

Συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου εφαρμόζετε όλους τους ισχύοντες νόμους. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αποστολή ή η δημοσίευση παράνομου, βλαβερού, άσεμνου ή δυσφημιστικού περιεχομένου. Απαγορεύεται η διάρρηξη του συστήματος, η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, η μετάδοση spam μηνυμάτων και σχολίων και η συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες του ιστοτόπου. Απαγορεύεται η πώληση πρόσβασης στον ιστοτόπο.

Το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστοτόπο αποτελούν ιδιοκτησία της ομάδας Antithesis, διατίθενται στους επισκέπτες του ιστοτόπου αυστηρά για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή η αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση του περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο, σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης αποκλειστικά από τον επισκέπτη του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη. Επίσης, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αναφορά στις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο ιστότοπος μόνο με τη μορφή συνδέσμου υπερκειμένου (link) προς τον ιστοτόπο αυτόν, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση των RSS feeds που παράγονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου του ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστοτόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τον ιδιοκτήτη της ιστοτόπου, και να τον απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από κακή ή αθέμιτη χρήση του ιστοτόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, μυστικά ή φανερά) για τα οποία τους θεωρείτε υπευθύνους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον δικτυακό τόπο ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που εμπεριέχονται στον ιστοτόπο. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Τα νομικά θέματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον ιστότοπο, καθώς και οι απορίες που προκύπτουν από το παρόν, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το αντίθετο. Όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες ή από τη χρήση του Ιστοτόπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων καθ’ οιαδήποτε διαφωνία.

Ανενεργό

Το openspot δεν είναι πλέον ενεργό

Το openspot λειτούργησε από το 2006 έως το 2012.
Εξακολουθεί να επιτρέπει την πλοήγηση στο περιεχόμενό του.